Spoločenská zodpovednosť

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ČINNOSŤ V KOMUNITÁCH

Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje významné strediská cestovného ruchu najmä na Slovensku. Veľká časť je lokalizovaných v prírodnom prostredí národných parkov. Spoločnosť sa však sústreďuje výlučne na tradičné, už urbanizované oblasti, kde má šport a cestovný ruch históriu už dlhé desaťročia. Zachovanie fauny a flóry je z pohľadu TMR veľmi dôležitou súčasťou bežiacich investícií a rozvoja letného a zimného turizmu Tatier. Všetky investície podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Dopad obchodnej činnosti na životné prostredie

Spoločnosť TMR pri všetkých svojich investičných aj prevádzkových aktivitách dbá na ochranu prírody a minimálny vplyv na prírodné prostredie. Spoločnosť berie ohľad na životné prostredie a snaží sa minimalizovať jej dopad v každom segmente. Neustálou snahou je výber služieb a produktov takým spôsobom, aby v každej fáze bol vplyv na životné prostredie minimálny. Spoločnosť kladie dôraz na relatívne obmedzenie plytvania čerpania prírodných surovín a optimalizáciu produkcie odpadov. Postoj k životnému prostrediu TMR šíri interne medzi zamestnancami, ako aj externe v komunitách prostredníctvom rôznych iniciatív a podporných akcií.

Cieľom TMR je vykonávať obchodnú činnosť s čo najmenšou spotrebou elektrickej energie a palív. Tomu sú prispôsobené aj kapitálové investície do nových dopravných zariadení. Nové zariadenia sú vyberané a budované v súhre s energetickou efektívnosťou. Ich výber je podmieňovaný najnovšími energeticky efektívnymi technológiami od top svetových výrobcov ako Doppelmayr a Leitner.

Zelená energia

Na prevádzku Spoločnosť využíva „zelenú energiu“ – elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, teda slnečnú energiu, energiu vody a energiu vetra, za čo jej bol udelený certifikát od dodávateľa.

Spoločnosť sa snaží v každom segmente využívať efektívny manažment prevádzok na optimálnej úrovni spotreby energie a taktiež pracuje na neustálom zefektívňovaní prevádzok. TMR okrem výberu energeticky efektívnych lanových dopravných zariadení tiež dbá o správny výber snežných pásových vozidiel na úpravu tratí, ktoré majú nižšie emisie splodín a znižujú dopad na životné prostredie.

Projekty roku 2017/18

Projekty v roku 2017/2018 nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich období, kedy TMR aktívne prispievala k obnove oblastí, v ktorých prevádzkuje svoju podnikateľskú činnosť. Skupina bola taktiež aktívna v náučných a vzdelávacích oblastiach pre rôzne vekové skupiny obyvateľstva.
Skupina TMR veľmi aktívne spolupracuje v rámci oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR). Je členom troch OOCR, ktoré pokrývajú celý región, kde Spoločnosť pôsobí. Ide o nasledovné OOCR:

  • OOCR Región Vysoké Tatry
  • OOCR REGION LIPTOV
  • OOCR Región Horehronie

Všetky spomenuté vytvárali projekty spoločnej komunikácie, či podpory infraštruktúry regiónu smerom k lepšiemu etablovaniu sa na trhu cestovného ruchu. Podarilo sa spojiť prostriedky podnikateľov v cestovnom ruchu, samospráv a podľa zákona o cestovnom ruchu do projektov vstúpil formou dotácií aj štát, čím vznikli prostriedky na spoločnú podporu regiónov.

OOCR REGION LIPTOV
Oblastná organizácia REGION LIPTOV pracovala v roku 2018 s príjmami viac ako 1,99 mil. EUR. Realizovala viaceré aktivity na podporu letného a zimného turizmu a zatraktívnenie služieb a produktov v regióne. Hlavnými aktivitami na podporu letného a zimného turizmu  boli kampane na tradičných trhoch:  letná reklamná kampaň v TV JOJ, zimná televízna kampaň v poľskej televízii TVN, on-line kampane na domácom, poľskom, českom trhu a marketingové aktivity na ukrajinskom trhu. Kampaň so sloganom Všetko je na Liptove komunikovala bohatú ponuku regiónu Liptov a prispela k rastu počtu prenocovaní. Region Liptov sa z dlhodobého  hľadiska nemôže spoliehať len na klientelu z tradičných trhov, preto sa realizovali marketingové aktivity aj na nových rastových trhoch.  Oblastná organizácia v spolupráci s Cestovnou kanceláriou REGION TATRY TRAVEL realizovala marketingové aktivity na izraelskom trhu, v krajinách Beneluxu a Škandinávie.
OOCR Región LIPTOV uskutočnila viaceré aktivity na rozvoj turistiky a cykloturistiky: regionálnu zábavnú hru pre rodiny s deťmi s názvom Liptoviedky, náučné chodníky  na Háji-Nicovô, náučný chodník Medvedia cesta v Hrabovskej  doline, zaviedla premávanie historického vláčika z Ružomberka po zápalkáreň. K najvýznamnejším spoločným aktivitám patrila aj zľavová karta Liptov Region Card, ktorú získalo v roku 2018 viac ako 31 tisíc návštevníkov Liptova.
Oblastná organizácia realizovala TOP podujatia na pritiahnutie turistov do regiónu Liptov. Sú to tieto podujatia: Otvorenie letnej a zimenej sezóny, Zelený Chopok, Jasná adrenalín, Kraslicou na Chopok, Rozlúčka so zimou – GO ZUZU, Liptov Ride, Hero Sseason Trophy, Otvorenie kúpeľnej sezóny v Lúčkach,  Bešeňová fashion opening, Za siedmimi horami, Liptovfest, Dračie noci na Chopku, Svätojánske noci, Mikulášske leto, Mega leto na Liptove, Švábkafest, Drevené kráľovstvo.Winter Music Opening.
OOCR Región Liptov pokračovala v úspešnom projekte SKI & AQUA BUS-u, ktorý prepojil všetky najväčšie turistické centrá Liptova. Projekt zabezpečuje komfortnú dopravu klientov do lyžiarskych centier a elimináciu dopravných kolapsov v hlavnej sezóne v lyžiarskom stredisku Jasná.  Projekt prispieva k zlepšeniu obsadenosti ubytovacích zariadení v lokalitách vzdialenejších od lyžiarskych stredísk. Skibus premával na linkách Tatralandia-Jasná, Liptovský Ján –Jasná, Lúčky-Jasná, Lúčky-Malinô Brdo. SKI & AQUA BUS previezol počas zimnej sezóny 123  tisíc lyžiarov. V snahe zlepšiť komfort cestovania sme zaviedli v autobusoch hlásiče, ktoré oznamujú na ktorej zástavke sa autobus nachádza.  Inovovali sme grafikony prepravy, aby sme zlepšili orientáciu užívateľov počas dopravy.
Aktivity realizované oblastnou organizáciou výrazne prispeli k naplneniu cieľov organizácie, rastu návštevnosti  a počtu prenocovaní. Liptov dosiahol v minulom roku intenzívnejší rast návštevnosti 7,7 % a počtu prenocovaní 6,7 % ako je celoslovenský priemer + 4,1% a tiež ako región Vysoké Tatry. Atraktívnosť regiónu neustále rastie vďaka investíciám do cestovného ruchu, novým atrakciám (nový Mega tobogan v Tatralandii, investície v Kúpeľoch Lúčky, investície vo vodnom parku v Bešeňovej, vynovený zábavný areál Tatrapolis, Marina Liptov), infraštruktúrnym projektom, silným eventom, ktoré sú motiváciou navštíviť región a marketingovým aktivitám, ktoré realizuje Oblastná organizácia REGION LIPTOV.

OOCR Región Vysoké Tatry
Vysokotatranská OOCR Región Vysoké Tatry prispela v uplynulom roku do spoločných projektov sumou  1,12 mil. EUR z členských príspevkov jednotlivých členov a 977 tis. EUR zo štátnej dotácie. Hlavnými projektmi boli podujatia Tatry Ice Master, Snežné psy, Benátska noc na Štrbskom plese, Medvedie dni na Hrebienku, Svište na Plese, Tatranské kultúrne leto a séria bežeckých podujatí City Trial, Tatra Flowers festival, Made in Slovakia a mnohé ďalšie. Veľmi úspešným projektom bol opäť Tatranský ľadový dóm, ktorý bol návštevníkom k dispozícii od novembra do apríla a ktorý v nezávislom hodnotení turistov získal ocenenie Naj produkt cestovného ruchu Prešovského kraja 2018. OOCR RVT realizovala údržbu bežeckých tratí v lokalitách Starý Smokovec, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso. V rámci marketingu vznikli spoločné propagačné materiály ako mapy na leto aj zimu, sprievodcovia tatranskými zážitkami, turistika v zime, fotografie, propagačné spoty využívané v domácich a zahraničných médiách, ubytovací katalóg. Vysokotatranská OOCR zastrešila aj celý projekt regionálnej karty TATRY Card, ktorý v novembri 2018 prebralo Združenie cestovného ruchu. OOCR realizovala štatistiky, prieskumy a analýzy so zámerom napĺňať strategickú víziu  rozvoja  lokality. Organizovala infocesty pre médiá, zahraničných zástupcov krajín, ale aj touroperátorov z Poľska, Maďarska, Rakúska, Turecka, Škandinávie, Beneluxu.. OOCR Región Vysoké Tatry sa zúčastnila veľtrhov a výstav cestovného ruchu v mestách – Krakov, Varšava, Praha, Budapešť, Londýn a zároveň na ITF Slovakiatour. Marketingovo OOCR podporila prezentáciu leteckých liniek Riga – Poprad a  Kyjev - Poprad.  OOCR Región Vysoké Tatry komplexne zastrešila bezplatnú dopravu pre návštevníkov a zároveň držiteľov TATRY CARD počas zimnej sezóny formou SKI &AQUA busu.

OOCR Región Horehronie
OOCR REGIÓN HOREHRONIE hospodárila v roku 2018 s rozpočtom 223,6 tis. €. Záujem spoznávať a dovolenkovať v hornatom regióne Horehronie s bohatou históriou a stále živými tradíciami z roka na rok rastie, čomu nasvedčuje aj zaznamenaný medziročný nárast počtu prenocovaní v regióne v roku 2018 o takmer 13%. Cieľom OOCR REGIÓN HOREHRONIE je prostredníctvom destinačného manažmentu naďalej rozširovať povedomie o regióne a podnietiť domácich, ale aj zahraničných turistov k návšteve Horehronia. Jednou z hlavných aktivít organizácie je podpora marketingu a propagácie regiónu na Slovensku a v zahraničí. V rámci tejto činnosti v roku 2018 organizácia prezentovala región na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, Tourism X Games vo Vysokých Tatrách, najväčšom bicyklovom festivale na Slovensku BikeFest v Kálnici, Dňoch majstrov ÚĽUV v Bratislave, Československom festivale v Prahe a spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom sa zúčastnila Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018. Okrem priamej prezentácie na veľtrhoch a výstavách sa organizácia venuje aj organizovaniu infociest pre novinárov a touroperátorov, zabezpečovaniu dotlače a tvorbe nových propagačných a POS materiálov a podpore vydania Tatry Magazínu. Dôležitou súčasťou činnosti je propagácia Bike & E-Bike regiónu Horehronie. Práve E-bike produkt, podporený rozšírenou sieťou požičovní elektrobicyklov a dostupných nabíjacích staníc, je stále nosným produktom letnej sezóny a mimosezóny na Horehroní. Podporou rozvoja cestovného ruchu a formou propagácie je aj regionálna zľavová karta HOREHRONIE CARD. V roku 2018 organizácia pracovala na modernizácii a zmenách systému a online registrácii regionálnej karty, ktorú spustila na začiatku zimnej sezóny 2018/2019. V rámci regiónu organizovala alebo podporovala OOCR REGIÓN HOREHRONIE množstvo zaujímavých podujatí v letnej aj zimnej sezóne. Medzi najvýznamnejšie patrili podujatia Dni mesta Brezna & Kráľovské dni Horehronia, Stredoveké Bomburove slávnosti v Brezne, Veľkonočné radosti v Mýte pod Ďumbierom, Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky na Zbojskách, Turistické dni Horehronia & Dni obce Bystrá alebo prvý organový koncert v Brezne. Čoraz populárnejšie a obľúbené sú aj športové podujatia FIT DAY na Táľoch alebo BIKETOUR Horehroním, ktoré sa konali aj v tomto roku. Po prvýkrát sa v roku 2018 uskutočnilo podujatie Upírska svetlá noc v Hornej Lehote, viažuce sa na legendu o jedinom slovenskom upírovi Prdimuchovi. Novinkou bol aj produkt Astrovlak, ktorý je spojením zážitkovej večernej jazdy Čiernohronskej železničky s nočným pozorovaním hviezd v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pod vedením profesionálov z Hvezdárne v Banskej Bystrici. Začiatok roka sa niesol v duchu oživenia niekdajšej tradície usporadúvania krňačkových pretekov na južných svahoch Chopka, ktorá v roku 2018 začala svoju novú éru podujatím Krňačky Chopok – 1. ročník pretekov o Veľkú cenu Jasnej. Záver roka patril v spolupráci s OOCR Región Liptov a strediska Jasná otvoreniu zimnej sezóny 2018/2019, venovanej tematike 100. výročia Československej republiky. Top lyžiarska sezóna v závere roka patrila podujatiam v lyžiarskych strediskách a centrách cestovného ruchu, akými boli Druhé narodeniny lanovky v Krupovej s bubnovou show a psími záprahmi, Krojovka na svahu, Horehronské remeselné trhy v Bystrej a Happy SKI Tále. Organizácia sa prvýkrát zúčastnila aj obľúbeného podujatia Pastierske hry vianočné v Lome nad Rimavicou. Infraštruktúra cestovného ruchu bola v roku 2018 opäť zabezpečená v zimnej sezóne skibusom pre lyžiarov a bežkárov z Brezna aj z Banskej Bystrice. V letnej sezóne mali turisti a cyklisti možnosť využiť tourbus a cyklobus, vďaka ktorým mohli absolvovať cyklotúru alebo pešiu túru každý týždeň do inej časti regiónu. OOCR REGIÓN HOREHORNIE v letnej sezóne otvorila turisticko-informačné centrum REGIÓN HOREHRONIE v obci Bystrá, ktoré okrem informačných služieb ponúka širokú paletu ručne robených produktov od lokálnych výrobcov a zároveň čerstvé mliečne produkty a jedinečné destiláty od producentov z Brezna. Infocentrum je otvorené každý deň počas celého roka. Príjemné priestory drevenice, v ktorej infocentrum sídli, zároveň návštevníkom poskytujú oddych v časti so štýlovým paletovým sedením a bezplatným wifi pripojením.

Tatry magazín
Všetky OOCR podporili aj spoločný imidžový časopis pre návštevníkov Tatier pod názvom Tatry magazín, ktorý lifestylovou formou komunikuje atraktivity, podujatia, prominentov, novinky v širokom regióne Tatier.

Príroda a deti
Výchova k pozitívnemu vzťahu k prírode rezonuje v mnohých aktivitách Spoločnosti. Podstatou náučných a vzdelávacích úloh  sú projekty ako Poklad draka Demiána, Tatranská divočina, Snežné psy a Medvedie dni. Tajomstvá hôr a Demänovskej Doliny spoznávali počas leta rodiny s deťmi po stopách legendy dráčika Demiána a v detskom Drakoparku Chopok. Rozprávkovo-náučný chodník sa na ešte väčšej ploche realizuje vo Vysokých Tatrách. Vznikol vďaka spolupráci TMR so Štátnymi lesmi TANAP-u a Správou TANAP-u pod názvom Tatranská divočina. Postupne sa tento projekt rozširuje z Tatranskej Lomnice, cez Hrebienok až na Štrbské Pleso. Najatraktívnejšia časť projektu je eko-mini park Svištia krajinka na Skalnatom plese – ekologický náučno-zábavný park pre deti. 

Zelený Chopok
V máji 2018 sa na Chopku stretli dobrovoľníci v rámci akcie Zelený Chopok , aby po zime upratali zjazdovky a ich okolie od odpadkov a skál. Milovníci hôr okrem čistenia zjazdoviek sadili na Chopku aj stromčeky. Do akcie sa zapojilo viac ako 200 dobrovoľníkov  a milovníkov hôr z celého Slovenska.

Športové podujatia

Spoločnosť svojou aktívnou účasťou prispieva k realizácii športových podujatí vo svojich strediskách ako partner alebo sponzor. Aj v  uplynulom finančnom roku sa TMR zapojila do organizácie viacerých športových pretekov, vrátane súťaží Arény olympijského tímu a Jasná Adrenalín (súčasť medzinárodnej Freeride World Tour).

Podpora športovcov

Spoločnosť TMR podporuje talentovaných profesionálnych športovcov, ktorí sú členmi Slovenskej lyžiarskej asociácie, a ktorí za posledný rok dosiahli mimoriadne úspechy v športe, reprezentovali Slovensko na svetových súťažiach a umiestnili sa na popredných priečkach v alpských disciplínach.  

Podpora výučby lyžovania študentov

TMR podporuje výučbu lyžovania špeciálnymi cenami lyžiarskych kurzov v TOP slovenských strediskách, ktoré sú najlepšie vybavené lanovkami, zasnežovaním ako aj rozsahom a dĺžkou zjazdoviek. TMR pravidelne pripravuje ponuky lyžiarskych kurzov pre všetky typy základných, stredných a vysokých škôl za výhodné ceny. 

TMR podporuje ekologický projekt Tatranských rytierov

TMR podporuje dobré myšlienky a aktivity prepojené na prostredie v ktorom pôsobí.  Cieľom projektu Tatranskí rytieri je motivovať žiakov, aby svojou činnosťou prispeli k ochrane životného prostredia, a aby ich záujem stále narastal. Ďalej motivuje žiakov spoznávať význam zachovania biodiverzity a učiť sa o ekologických témach, ktoré v školských osnovách nie sú. Celoslovenský ekologický projekt Tatranskí rytieri sa zameriava na žiakov základných a stredných škôl. V uplynulom finančnom roku spoločnosť TMR pomohla prostredníctvom tohto projektu zrealizovať náučný chodník Activity v Podbrezovej, soví kútik v Prešove a náučný chodník s informačnými tabuľami v Tisovci. Tri víťazné návrhy detí zo základných a stredných škôl podporilo TMR sumou 5 000 eur. Odborným garantom projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC), projekt podporuje spoločnosť TMR, ktorá je stredoeurópskym lídrom v cestovnom ruchu a svoje úspechy úzko spája s tým ako sa stará, o prostredie v ktorom pôsobí. K tejto zodpovednosti patrí aj podpora projektu a výchova najmenších k rovnako zodpovednému prístupu. Viac k projektu na www.tatrytieri.sk.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Ľudské zdroje sú dôležitým faktorom úspechu Skupiny a preto oddelenie ľudských zdrojov naďalej pokračuje v nastavenom pláne skvalitňovania procesov v riadení ľudských zdrojov, v stabilizácii pracovných miest, kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov a využívaní všetkých moderných nástrojov personalistiky na dosiahnutie kvality, stability a rozvoja Skupiny. Najdôležitejším meradlom výkonnosti zamestnancov je spokojnosť klientov TMR a ich návrat do stredísk TMR. Na druhej strane je pre Skupinu nesmierne dôležité sledovať spokojnosť jej zamestnancov a venovať pozornosť ich osobnostnému a profesionálnemu rozvoju. 

Komunikácia

V uplynulých rokoch sa rozbehli viaceré projekty pre podporu a zrýchlenie adaptácie zamestnancov TMR (nových aj dlhodobých) ako aj podporu komunikácie medzi jednotlivými strediskami, informovanosť všetkých zamestnancov o aktuálnom dianí v Skupine, o smerovaní, nových projektoch a v neposlednom rade upevňovanie a stotožnenie sa s hodnotami Skupiny.

TeMeR noviny – s podtitulom Časopis nielen pre zamestnancov Tatry mountain resorts vyšiel v náklade 2 500 ks v slovenskej a poľskej mutácii v troch vydaniach. TeMeR noviny sú jedným z kanálov internej komunikácie na sprostredkovanie aktuálnych informácii z diania v Skupine.

Zamestnanecká brožúra – Brožúra poskytuje základné informácie o  TMR, o jej akvizíciách, hodnotách, o vízii a sociálnom programe. Slúži ako sprievodca adaptačného procesu a poskytuje užitočné informácie aj pre dlhodobých pracovníkov. Brožúra bola vydaná v náklade 3 000 ks a bola distribuovaná pre všetkých zamestnancov ako aj pre novo nastupujúcich pracovníkov, aktualizovaná brožúra je v online verzii prístupná všetkým zamestnancom.  

Hodnotiace rozhovory – sú ďalším nástrojom na zvyšovanie výkonnosti prostredníctvom stanovenia a vyhodnotenia si cieľov. Súčasťou hodnotiaceho rozhovoru je aj nastavenie osobnostného, kariérneho rastu a zadefinovanie firemného vzdelávania na najbližší rok. 

Spolupráca so školami a univerzitami

TMR kladie dôraz na budovanie vzťahov so strednými školami a univerzitami tak, aby si Skupina efektívne vytvárala zdroj  kvalifikovaných a vysoko odborných zamestnancov. TMR sa zameriava aj na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí, ktorej hlavnou príčinou je nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov. Preto TMR úspešne vstúpilo do systému duálneho vzdelávania. V prevádzkach TMR bolo v školskom roku 2018/19 zapojených 50 študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši, 23 študentov  z Hotelovej akadémie Otta Brücknera v Kežmarku a 14 študentov zo Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci. Celkovo bolo koncom roka 2018 v systéme duálneho vzdelávania aktívne zapojených 87 študentov. Žiaci vykonávajú odbornú prax v hoteloch a reštauračných zariadeniach TMR – Grandhotel Praha, Grandhotel Starý  Smokovec, Hotel  FIS, HUMNO Restaurant & Music Pub, Hotel Grand Jasná, Hotel Tri Studničky,Hotel Pošta a Restaurant Paradiso v Holliday Village Tatralandia. Momentálne prebieha akreditácia ostatných prevádzok Skupiny. TMR má tiež podpísané memorandum o spolupráci s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku, kde sa spolupodieľa na projektoch ERAZMUS plus. Počas fiškálneho roka 2017/18 v TMR brigádovalo 30 zahraničných študentov denného štúdia univerzity. Takto sa TMR snaží udržiavať vysokú úroveň kvalifikácie vlastných pracovníkov tým, že pripravuje svojho budúceho zamestnanca presne na technológie a zariadenia, ktoré využíva vo svojej podnikateľskej činnosti. Duálnym vzdelávaním žiakov zameraným pre potreby trhu práce si TMR vytvára predpoklady pre dlhodobý a stabilný rozvoj firmy, a  práve zapojením sa do modelu duálneho vzdelávania reaguje na zvýšené požiadavky zákazníkov, čo jej dáva vyššiu konkurenčnú výhodu vo svojom sektore podnikania. Viac info tu.

Vzdelávanie zamestnancov

Skupina podporuje neustály rozvoj znalostí, schopností a v neposlednom rade lojalitu zamestnancov na všetkých  úrovniach, aby zaistila ich schopnosť efektívne plniť pracovné povinnosti, umožnila zamestnancom zlepšovať pracovný výkon a vytvárala možnosti ďalšieho pracovného postupu zamestnancov. Skupina v roku 2016 vytvorila a odborne obsadila nové oddelenie vzdelávania a rozvoja, ktoré uskutočnilo analýzu vzdelávacích potrieb zamestnancov na základe stratégie, cieľov Spoločnosti a systému pravidelného hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov. Oddelenie vzdelávania a rozvoja si udržiava prehľad o úrovni osobnostného profilu, potenciálu a kvalifikácie jednotlivých zamestnancov a stanovuje individuálny rozvojový plán. 

Sociálny program a benefity

Súčasťou prepracovaného sociálneho programu TMR je množstvo aktivít, ktorých cieľom je maximálne zjednotiť kolektív zamestnancov TMR a dosiahnuť priestor porozumenia a  stotožnenia sa s cieľmi TMR za účelom budovania firemnej kultúry a vytvárania pocitu firemnej spolupatričnosti.  Zamestnanci majú možnosť využívať širokú škálu zamestnaneckých benefitov. Aj týmto spôsobom chce Spoločnosť dať zamestnancom a ich rodinným príslušníkom možnosť vyskúšať si všetky služby, ktoré má TMR v portfóliu, a tým prispieť k lepšej informovanosti o produktoch a v neposlednom rade aj šíriť pozitívne referencie v okruhu svojich známych.

Spoločenské hodnoty a firemná kultúra TMR

TMR je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu v regiónoch Vysokých  a Nízkych Tatier. Spoločnosť je vnímaná ako významný a dôveryhodný zamestnávateľ v regióne a  radí sa medzi najatraktívnejších zamestnávateľov v regióne. TMR kladie dôraz na zvyšovanie kvality personálu a jeho vzdelávanie tak, aby bola maximálne zachovaná úroveň poskytovaných služieb. Cieľom v riadení ľudských zdrojov je naďalej sa rozvíjať ako moderná spoločnosť, ktorej záleží na osobnom raste zamestnancov, uprednostňuje pri výbere v prvom rade interných zamestnancov a riadi sa vnútornými hodnotami Spoločnosti, ktoré sa nemenia.

Vnútorné spoločenské hodnoty TMR:

  • Vnímanie

Spoločnosť TMR je ochotná a pripravená načúvať. Vnímať nielen ušami, ale najmä srdcom, čo znamená pochopiť, porozumieť, podporiť, ale aj predvídať a splniť aj túžby, ktoré neboli vyslovené. Jej snahou je byť empatická a tolerantná – chce vnímať a rešpektovať nielen človeka, ale aj prírodu, tradície a históriu.

  • Vášeň

TMR je dynamickou a pokrokovou spoločnosťou, ktorá sa púšťa do vecí sebavedomo, s vervou, energiou a správnym „zapálením sa pre vec“. Vášeň je zdrojom energie, vytrvalosti a vôle prekonávať prekážky a dosiahnuť ciele, je podčiarknutá emóciou a srdcom na dlani, ktoré ponúka svojím klientom aj zamestnancom. Vášeň umožňuje TMR objavovať nové, nepoznané, nevšedné.

  • Nevšednosť

TMR je miestom, kde môžu zamestnanci aj klienti zažiť nevšedné radosti - niečo „iné“, neopakovateľné a zaujímavé.  Spoločnosť TMR sa snaží byť vo svojom prístupe jedinečná a originálna, nebojí sa zmien a nových vecí, s istotou sa púšťa po nevšedných, doteraz nevyšliapaných chodníčkoch.

  • Rodina

Rodina je pre spoločnosť TMR ukotvením, poskytuje bezpečie, istotu, lásku a porozumenie. V TMR sú vzťahy so zamestnancami a klientmi postavené na otvorenosti, dôvere, úprimnej snahe pomôcť a pocite spolupatričnosti. Rodina TMR je otvorená, pohostinná a zároveň tolerujúca. Rodina TMR každého privíta s otvorenou náručou.

Spoločnosť TMR nechce byť len spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné služby, to je pre ňu samozrejmosť, ale chce byť inšpiráciou k písaniu vlastných príbehov a chce byť ich súčasťou.

Aktualizované dňa 11.07.2019
Uplatnenie benefitov

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../